ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NEDER HADSTEN VANDVÆRK
afholdes
torsdag, den 7. april 2016 kl. 19.30
i Østervangshallens Cafeteria
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og analyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller formand Laurids Thesbjerg fra den 22. marts 2016.

På bestyrelsens vegne
Laurids Thesbjerg

Annonce generalforsamling 070416

Skriv et svar