ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NEDER HADSTEN VANDVÆRK
afholdes
tirsdag, den 18. april 2017 kl. 19.30
i Østervangshallens Cafeteria
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og analyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller formand Laurids Thesbjerg fra den 31. marts 2017.

På bestyrelsens vegne
Laurids Thesbjerg

Generalforsamling 180417

Skriv et svar