ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NEDER HADSTEN VANDVÆRK
afholdes
tirsdag, den 27. marts 2018, kl. 19.30
i Østervangshallens Cafeteria
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og analyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller formand Laurids Thesbjerg fra den 20. marts 2018.

På bestyrelsens vegne
Laurids Thesbjerg

Annonce generalforsamling 270318

Skriv et svar