ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NEDER HADSTEN VANDVÆRK
afholdes
torsdag, den 28. marts 2019 kl. 19.30
i Østervangshallens Cafeteria
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår sammenlægning med Hadsten Vandværk
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og analyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller
formand Laurids Thesbjerg fra den 20. marts 2019.

På bestyrelsens vegne
Laurids Thesbjerg

Generalforsamling 2019

Skriv et svar