ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEDER HADSTEN VANDVÆRK

afholdes normalt i Østervangshallens Cafeteria med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og vandanalyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller formand Laurids Thesbjerg.

Skriv et svar